Ngày 27/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 152/2009/TT-BTC chi tiết thêm mã số tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quyết định sửa đổi, bổ sung thành mã số và thuế suất thuế xuất khẩu mới.

Ngày 27/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 152/2009/TT-BTC chi tiết thêm mã số tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quyết định sửa đổi, bổ sung thành mã số và thuế suất thuế xuất khẩu mới quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/8/2009, có hiệu lực và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article