Các doanh nghiệp  kinh doanh khai thác cảng biển và doanh nghiệp quản lý luồng hàng hải do doanh nghiệp tự đầu tư được thu các loại phí hàng hải có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 4/11/2008 của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp  kinh doanh khai thác cảng biển và doanh nghiệp quản lý luồng hàng hải do doanh nghiệp tự đầu tư được thu các loại phí hàng hải có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 4/11/2008 của Bộ Tài chính.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí hàng hải chưa quy định tại Quyết định nói trên được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTCngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63 nói trên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004, Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC ngày 8/12/2005, công văn số 3404 TC/TCDN ngày 25/3/2005, công văn số 9571 TC/TCDN ngày 8/8/2006, công văn số 165/BTC-TCDN ngày 4/1/2007, công văn số 7904/BTC-TCDN ngày 15/6/2007, công văn số 4812/BTC-TCDN ngày 23/4/2008 và các văn bản khác của Bộ Tài chính trái với quy định tại Quyết định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article