được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN.

Ngày 12/11/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN về Danh mục đối tượng kiểm dịch nhập khẩu và Danh mục đối tượng kiểm dịch lưu thông trong nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article