Các phương tiện thủy ra, vào hoạt động tại các bến cảng, bến thủy nội địa (kể cả cảng, bến chuyên dùng) đã được cơ quan nhà nước công bố cấp phép hoạt động phải nộp phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.

Theo Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính, các phương tiện thủy ra, vào hoạt động tại các bến cảng, bến thủy nội địa (kể cả cảng, bến chuyên dùng) đã được cơ quan nhà nước công bố cấp phép hoạt động phải nộp phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa, trừ các phương tiện sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng  thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an (không kể phương tiện sử dụng vào mục đích kinh tế), phương tiện của cơ quan Hải quan đang làm nhiệm vụ (trừ các phương tiện sử dụng vào hoạt động kinh tế), phương tiện của các cơ quan thanh tra giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa; phương tiện tránh bão, cấp cứu; phương tiện vận chuyển hàng hóa có trọng tải toàn phần dưới 10 tấn hoặc chở khách dưới 13 ghế; phương tiện vận chuyển phòng tránh lụt bão.

Mức thu phí và lệ phí nói trên gồm phí trọng tải (165 đồng/tấn trọng tải toàn phần) và lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa (từ 5.000đồng đến 30 đồng/chuyến). Khoản thu này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích để lại từ 90%-95% phí, lệ phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động của Cảng vụ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 58/2005/TT-BTC ngày 18/7/2005 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng vụ đường thủy nội địa.

Ngày 20/3/2009, Bộ Tài chính có Thông tư số 55/2009/TT-BTC (có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký) bổ sungkhoản 2 Mục II của Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 nói trên. Các quy định khác tại Thông tư số 101/2008/TT-BTC vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article