Mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bitum ở dạng thô thuộc mã số 2709.00.10.00 và 2709.00.20.00 được điều chỉnh xuống mức 10% (trước đây là 20%) và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 8/11/2008.

Theo Quyết định số 94/2008/QĐ-BTC ngày 29/10/2008, mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ khoáng bitum ở dạng thô thuộc mã số 2709.00.10.00 và 2709.00.20.00 từ 20% (theo Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 6/6/2008) được điều chỉnh xuống mức 10% và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 8/11/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 95/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Quyết định này áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 31/10/2008, được đăng Công báo ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article