Ngày 12/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet.

Ngày 12/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông quy định tại điểm c khoản 9 Điều 3 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP nói trên; việc tham gia các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính, việc thông báo thời điểm bắt đầu chính thức cung cấp dịch vụ theo quy định tại điểm k, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP; báo cáo tới Bộ Thông tin và Truyền thông; chế độ báo cáo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 8 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP; việc thiết lập và hoạt động của Trạm trung chuyển Internet quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP; v.v…Các tổ chức, cá nhân không được phát hành, bán thẻ và bán lại dịch vụ điện thoại Internet của doanh nghiệp không có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ điện thoại Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các doanh nghiệp đã được cấp phép cungh cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet phải tiến hành làm thủ tục đổi giấy phép trong thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article