Ngày 12/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” tại Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT.

Ngày 12/11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” tại Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ bưu chính công ích bao gồm dịch vụ bưu chính phổ cập và dịch vụ phát hành một số loại báo chí qua mạng bưu chính công cộng theo Quyết dịnh số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính phổ cập và dịch vụ phát hành một số báo qua mạng bưu chính công cộng theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg nói trên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 26/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau sáu tháng, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article