Ngày 13/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 104/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 13/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 104/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QÐ-BTCngày 31/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung gồm: điều khoản về đối tượng được hỗ trợ, kinh phí giải quyết chính sách lao động của công ty cổ phần, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí giải quyết chính sách, chế độ lao động dôi dư của công ty cổ phần được chuyển đổi theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article