Mức thuế suất thuế xuất khẩu mới đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7027 là 0% , áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 7/11/2008.

Theo Quyết định số 92/2008/QĐ-BTC ngày 28/10/2008, mức thuế suất thuế xuất khẩu mới đối với mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7027 là 0% (được điều chỉnh từ mức 5% tại Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC ngày 6/10/2008). Mức thuế suất này áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 7/11/2008.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article