Ngày 22/12/2006, Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 12/2006/TT-BCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về 7 hoạt động trong quản lý an toàn hoá chất.

Ngày 22/12/2006, Bộ Công nghiệp đã ban hành Thông tư số 12/2006/TT-BCN  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về quản lý an toàn hoá chất, bao gồm khai báo hoá chất nguy hiểm, đánh giá hoá chất mới, Phiếu an toàn hoá chất, phân loại và ghi nhãn hoá chất, kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hoá chất, khoảng cách an toàn và báo cáo an toàn hoá chất.

Theo Thông tư, mọi tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hoá chất có trách nhiệm thu thập, xác lập các thông tin về đặc tính hoá lý cũng như ảnh hưởng có hại của hoá chất và phân loại hoá chất trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoá chất nguy hiểm (chất cực độc, chất nổ, chất gây ung thư, chất dễ cháy, chất phản ứng với nước sinh khí độc, khí cháy…) với khối lượng hạn định (quy định tại Phụ lục 9 kèm Thông tư) phải khai báo bằng văn bản đến Sở Công nghiệp hoặc Bộ Công nghiệp. Nếu khối lượng hoá chất nguy hiểm vượt ngưỡng quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này, tổ chức, cá nhân phải lập kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hoá chất. Tất cả các hoá chất nguy hiểm đều phải có Phiếu an toàn hoá chất. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hoá chất mới phải nộp hồ sơ đánh giá hoá chất mới tới Bộ Công nghiệp và trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hồ sơ được chấp thuận sẽ nhận được trả lời của Bộ Công nghiệp và phải nộp phí thẩm định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong 5 năm, kể từ ngày có quyết định cho phép sản xuất, nhập khẩu hoá chất mới, tổ chức cá nhân phải thiết lập và duy trì hệ thống giám sát, lập hồ sơ theo dõi ảnh hưởng, sự cố liên quan đến hoá chất mới và định kỳ 12 tháng báo cáo Bộ Công nghiệp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/1/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định về đăng ký hoá chất đặc thù công nghiệp tại Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ Công nghiệp được bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article