Ngày 28/12/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 160/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là người cư trú, người không cư trú có hoạt động ngoại hối tại Việt Nam.

Ngày 28/12/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 160/2006/NÐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là người cư trú, người không cư trú có hoạt động ngoại hối tại Việt Nam.

Theo Nghị định, tất cả các giao dịch thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai của người cư trú và người không cư trú được tự do thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi theo quy định tại Điều 11 của Nghị định. Người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam để thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.  Người cư trú là tổ chức, cá nhân được đầu tư ra nước ngoài phải mở một tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép và được sử dụng nguồn vốn ngoại tệ tự có, ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép và ngoại tệ từ vốn vay để đầu tư ra nước ngoài.

Nghị định quy định chi tiết về việc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, thị trường ngoại tệ, cơ chế tỷ giá hối đoái và quản lý xuất khẩu, nhập khẩu vàng, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác v.v…Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại hối..

Nghị định được đăng Công báo ngày 12/1/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối, Nghị định số 05/2001/NĐ-CP ngày 17/1/2001 và số 131/2005/NĐ-CP ngày 28/10/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 63/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article