Ngày 10/1/2007, Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo.

Ngày 10/1/2007, Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo, hợp đồng cho thuê tài chính và các giao dịch, tài sản khác theo quy định pháp luật tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm; được cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin phải nộp lệ phí và phí cho cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

Mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm từ 10.000 đồng (yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo) đến 60.000 đồng (đăng ký giao dịch bản đảm). Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm không thu lệ phí trong các trường hợp: đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; yêu cầu sửa chữa sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng ký viên; yêu cầu xoá đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính. Phí cung cấp thông tin gồm 2 mức: 10.000 đồng (cung cấp thông tin cơ bản), 30.000 đồng (cung cấp thông tin chi tiết). Lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin theo quy định tại Thông tư này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/1/2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng Công báo

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article