Việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa được thực hiện theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc theo thoả thuận song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BTS ngày 13/2/2007 của Bộ Thủy sản, việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa được thực hiện theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc theo thoả thuận song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu. Cục Quản lý chất lượng an toàn và vệ sinh thú y thuỷ sản có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản thực hiện các quy định trong thoả thuận hợp tác giữa Cục và các cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu đã được ký kết.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/2/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ chế độ kiểm tra tăng cường hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa quy định tại Quyết định số 29/2005/QĐ-BTS ngày 1/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article