Trong năm 2006, toàn quốc có 46.663 doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh tại 64 Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, với số vốn đăng ký là 148.065.280 triệu đồng,  đạt 125,3%  về số lượng và 480,4% về vốn đăng ký so với năm 2005.

Trong năm 2006, toàn quốc có 46.663 doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh tại 64 Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, với số vốn đăng ký là 148.065.280 triệu đồng,  đạt 125,3%  về số lượng và 480,4% về vốn đăng ký so với năm 2005.

Trong số đó, có 10.320 doanh nghiệp tư nhân, vốn đăng ký 7.741.957 triệu đồng, chiếm  22,1% về số lượng, 5,2% về vốn đăng ký; 25.672 công ty TNHH 2 thành viên trở lên, vốn đăng ký 45.155.168 triệu đồng, chiếm 55,2% về số lượng, 30,5% về vốn đăng ký; công ty TNHH 1 thành viên có 902 (chiếm 1,9%), vốn đăng ký 14.301.404 triệu (chiếm 9,7%) – đây cũng là loại hình doanh nghiệp có tỷ lệ tăng cao nhất so với năm 2005: đạt 721,6% về số lượng, 803,1% về vốn đăng ký; 9.669 công ty cổ phần (chiếm 20,7%), vốn đăng ký 79.581.062 triệu (chiếm 53,7%); chỉ có 3 công ty hợp danh đăng ký kinh doanh, đạt 42,9% về số lượng và 18% về vốn so với năm 2005.

Tính từ năm 2000 đến hết năm 2006, đã có 207.034 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, với hơn 466.960 tỷ đồng vốn đăng ký, vốn bình quân là 2,25 tỷ đồng/doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có trên 67 ngàn lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn, bổ sung gần 162.000 tỷ đồng vào số vốn đã đăng ký nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article