Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Thông tư 03/2006/TT-BKH  ngày 19 tháng 10 năm 2006 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Ngày 19/10/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2006/TT-BKH  (trong đó bao gồm  Hệ thống mẫu biểu  và  Phụ lục ) về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article