Đ ể thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, phục vụ sự phát triển bền vững của nền kinh tế và trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2012.

Để thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, trong đó có Nghị định số 163/2006/NĐ-CP  ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2006/NĐ-CP , Nghị định số  83/2010/NĐ-CP  ngày 23 tháng 7 năm 2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, phục vụ sự phát triển bền vững của nền kinh tế và trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu  các Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng dự án Luật đăng ký giao dịch bảo đảm, Luật đăng ký bất động sản nhằm minh bạch hóa tình trạng pháp lý ca giao dịch, tài sản; Thông tư liên tịch hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm nhm giúp bên nhận bảo đảm thu giữ kịp thời tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm không hợp tác, cố tình trốn tránh; Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm, Đề án tổ chức, quản lý vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm.

- Xây dng, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu về đăng ký giao dịch bảo đảm đvận hành hệ thng dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm;

- Tổ chức Diễn đàn đối thoại về đăng ký giao dịch bảo đảm giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm và cộng đồng doanh nghiệp theo định kỳ hàng năm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp;

- Chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao địch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm; Cục Đường sắt Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực triển khai các quy định về tiếp nhận, giải quyết văn bản thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông đường sắt, phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền đăng ký lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tích cực triển khai các quy định về tiếp nhận, giải quyết văn bản thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP;

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức hành nghcông chứng, tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp nhm nâng cao năng lực, ý thức chp hành pháp luật vgiao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Toàn văn Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm.  

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article