Ngày 8 tháng 11 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Ngày 8 tháng 11 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung lần này là các điều khoản về nội dung quản lý tuyến cố định; khai thác tuyến cố định; quy định về điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; thiết bị giám sát hành trình của xe; điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch; đối tượng cấp và nội dung Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; thu hồi, tước quyền sử dụng Giấy phép; trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định số 9/2009/NĐ-CP.

Theo đó, một số điều khoản được sửa đổi cụ thể như sau:

- Cơ quan quản lý tuyến quyết định: Tăng doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên tuyến khi hệ số có khách (xuất phát tại hai đầu bến) bình quân trên tuyến đạt trên 50%; tăng tần suất chạy xe trên tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động khi hệ số có khách (xuất phát tại hai đầu bến) bình quân trên tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã đạt trên 50%.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã phải đăng ký trang trí màu sơn đặc trưng thống nhất trên nền màu sơn đăng ký của phương tiện (không trùng với trang trí màu sơn đã đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã trước đó), biểu trưng (logo) và số điện thoại giao dịch trên phương tiện của doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có quy định màu sơn cho xe taxi thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện màu sơn theo quy định của thành phố.

- Đơn vị kinh doanh bị tước quyền sử dụng Giấy phép khi vi phạm điều kiện kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ và an toàn vận tải, ví dụ: Đơn vị kinh doanh vận tải có 5% số lượng lượt xe hoạt động trên tuyến người lái xe vi phạm hành trình hoặc có 20% số lượng lượt xe hoạt động trên tuyến người lái xe vi phạm quy định về tốc độ hoặc 20% số lượng lượt xe hoạt động trên tuyến người lái xe vi phạm đón, trả khách không đúng nơi quy định hoặc 10% số lượng lượt xe hoạt động trên tuyến người lái xe vi phạm quy định về thời gian điều khiển phương tiện.

- Cơ quan cấp Giấy phép được thu hồi, tước quyền sử dụng Giấy phép do cơ quan mình cấp và thực hiện theo trình tự: a) Ban hành quyết định thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép; b) Thông báo quyết định thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải đến các cơ quan quản lý tuyến; c) Khi cơ quan quản lý tuyến ban hành quyết định thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép, Giấy phép đã được cấp của đơn vị kinh doanh vận tải sẽ không còn hiệu lực, đơn vị kinh doanh phải nộp lại Giấy phép cho cơ quan đã cấp Giấy phép.

- Các thành phố trực thuộc Trung ương được phép quy định màu sơn xe taxi của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

- Các xe ô tô buýt hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, được phép hoạt động đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định.

Các điều khoản sửa đổi, bổ sung nói trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2012.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article