Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 29/2012/QĐ-UB ban hành Quy chế  quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quy chế);

Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 29/2012/QĐ-UBban hành Quy chế  quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quy chế); áp dụng đối với: i) doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội; ii) cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước liên quan đến việc thành lập, tổ chức và quản lý hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy chế quy định cụ thể về việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh; quản lý, kim tra sau đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh và việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh : Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp y ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý Nhà nước đối với công tác đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và có trách nhiệm:

- Hướng dẫn; tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp và xử lý các vi phạm của doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về thủ tục, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở cấp Thành phố và ở cấp quận, huyện, thị xã, bao gồm Phòng Đăng ký kinh doanh cấp thành phố (thực  hiện  nghiệp vụ  cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Phòng Đăng ký kinh doanh cấp quận (thực hiện nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh).

V quản lý, ki m tra sau đ ă ng ký doanh nghiệp : Hàng năm, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành tiến hành kim tra doanh nghiệp trên địa bàn. Trước ngày 31/10 hàng năm, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp của năm sau và tiến hành kiểm tra ít nhất 5% số lượng doanh nghiệp trên địa bàn.

Khi phát hiện doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình sản xuất kinh doanh có hành vi vi phạm các quy định về ngành nghề kinh doanhcơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh biết về việc vi phạm đó kèm theo hồ sơ xác định vi phạm để có căn cứ yêu cầu doanh nghiệp đó bổ sung chứng ch hành nghề phù hợp hoặc yêu cu ngừng kinh doanh ngành, nghề không đủ điu kiện.

Khi phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm, và tiến hành xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2005, cơ quan xử lý vi phạm phải thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư biết về việc vi phạm đó trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo hồ sơ xác định vi phạm để có căn cứ xem xét, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đng thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

V ề thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệ p: Các phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận hoặc cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.

V ề g iải thể doanh nghiệp bị thu hồi Giấy ch ng nhận đăng ký doanh nghiệp :

Doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự và thủ tục giải thể thực hiện theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Thông tin về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được nhập vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và gửsang cơ quan Thuế trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi.

Quy chế quy định cụ thể về sự phối hợp xử lý vi phạm trong trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giữa các cơ quan liên quan trên địa bàn Thành phố và trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp và các Sở, Ban, ngành khác tr ên địa bàn Th ành phố.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 100/2009/QĐ-UB ngày 11/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article