Kể từ ngày 3 tháng 12 năm 2012.mức thuế suất thuế nhập khẩu của hợp chất dùng để đúc thuộc mã số 3909.10.10 và 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế là 5%.

Ngày 19 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 170/2012/TT-BTC sửa đổi mức suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính).

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu của hợp chất dùng để đúc thuộc mã số 3909.10.10 và 3909.20.10 là 5%.

 Các mặt hàng này trước đây chịu mức thuế suất thuế nhập khẩu là 3% .

Mức thuế suất thuế nhập khẩu mới này được áp dùng từ ngày 3 tháng 12 năm 2012.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article