Ngày 19/10/2012 tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV (Hội đồng) do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên thường trực Hội đồng Đặng Huy Đông chủ trì.

 
Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 20/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng (thay thế Quyết định số 12/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003)

 Theo đó, Hội đồng có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong cả nước. Ngày 21/2/2011, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-BKHĐT ngày 21/2/2011 về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng và Quyết định số 975/QĐ-BKHĐT ngày 07/7/2011 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng gồm 25 thành viên là đại diện lãnh đạo của một số Bộ ngành, địa phương và tổ chức hiệp hội, trong đó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời gian qua, Hội đồng đã chỉ đạo quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV 5 năm (2006-2010, 2011-2015) và định hướng xây dựng chính sách trợ giúp phát triển DNNVV, đặc biệt trong điều phối triển khai thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp DNNVV giữa các Bộ ngành, giữa các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương, giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Hội đồng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV (thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV); Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/5/2011 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP.

Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp đã có báo cáo về tình hình trợ giúp phát triển DNNVV và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV 5 năm 2011-2015. Báo cáo cho thấy, mặc dù Chính phủ đã dành nhiều nỗ lực và thiết kế nhiều chương trình hỗ trợ cho DNNVV nhưng ít DNNVV tiếp cận được với chính sách trợ giúp do phần lớn các chính sách, chương trình hỗ trợ hướng tới DN nói chung (tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu); Nhiều cơ chế, chính sách ban hành chậm, hoặc vướng mắc trong triển khai; Nguồn lực dành hỗ trợ DNNVV hạn chế; Hệ thống cơ quan triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp DNNVV chưa được hình thành từ Trung ương đến địa phương (Trung ương: cơ quan đầu mối mới tập trung vào xây dựng chính sách, cơ quan triển khai năng lực còn yếu; Địa phương: hệ thống cơ quan đầu mối còn yếu và thiếu: 20 tỉnh/thành phố thành lập đơn vị đầu mối về trợ giúp DNNVV).

Trong bối cảnh các DNNVV bị ảnh hưởng lớn từ suy thoái kinh tế, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhận định và đưa ra các sáng kiến để góp phần nâng cao hiệu quả trợ giúp DNNVV. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận ba nội dung chính: (i) triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển DNNVV 5 năm 2011-2015; (ii) tăng cường hỗ trợ tiếp cận tài chính cho DNNVV thông qua việc đẩy nhanh việc thành lập Quỹ Phát triển DNNVV; (iii) định hướng mô hình và hoạt động của cơ quan đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển DNNVV ở Trung ương và địa phương. Trên cơ sở thảo luận, cuộc họp đã đưa ra một số kết luận chủ yếu sau:

- Hội đồng sẽ tích cực đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV 5 năm giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2012.

- Hội đồng thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét quyết định thành lập Quỹ Phát triển DNNVV với mục tiêu hỗ trợ cho các DNNVV có dự án, phương án sản xuất-kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện Đề án Tăng cường năng lực cho cơ quan đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển DNNVV để xác định định hướng mô hình và phương hướng hoạt động trợ giúp phát triển DNNVV của các cơ quan đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển DNNVV ở cấp Trung ương và địa phương.

- Các Bộ, ngành, địa phương cần tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV và được tổng hợp báo cáo Hội đồng để Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ có những điều chỉnh kịp thời.

- Cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hiệp hội từ Trung ương đến địa phương và giữa các định chế tài chính chuyên ngành để tăng cường hiệu quả trợ giúp phát triển DNNVV.

Phương Anh

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article