Ngày 20 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND về việc thành  lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 20 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND về việc thành  lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh (trụ sở: số 156, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là tổ chức tài chính Nhà nước nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng phạm vi dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh (Quỹ) có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Vốn Điều lệ của Quỹ là 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng) do ngân sách tỉnh cấp.

Mức vốn vay cho một dự án không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án và không quá mức cho vay tối đa đối với một dự án do hội đồng quản lý Quỹ quy định trong từng thời kỳ. Hội đồng quản lý Quỹ do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên khác gồm có Lãnh đạo các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

Quỹ cho vay trên cơ sở có tài sản bảo đảm bằng các hình thức cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc dùng tài sản là các giấy tờ có giá trị khác theo quy định của pháp luật. Lãi suất cho vay được áp dụng theo lãi suất cho vay vốn của chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 150% lãi suất cho vay.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article