Ngày 21 tháng 9 năm 2012, Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, kinh doanh vũ trường tại Thông tư số 156/2012/TT-BTC.

Ngày 21 tháng 9 năm 2012, Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, kinh doanh vũ trường tại Thông tư số 156/2012/TT-BTC.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke, giấy phép kinh doanh vũ trường theo quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng thì phải nộp lệ phí cho cơ quan được phép thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke, cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.

Tại các thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng) và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke được phân thành 2 mức: 6.000.000 đồng/giấy (từ 01 đến 05 phòng), 12.000.000 đồng/giấy (từ 06 phòng trở lên). Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là 15.000.000 đồng/giấy.

Tại khu vực khác, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke (từ 01 đến 05 phòng ) là 3.000.000 đồng/giấy, từ 06 phòng trở lên là 6.000.000 đồng/giấy. Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là 10.000.000 đồng/giấy.

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí được trích lại 30% (ba mươi phần trăm) số tiền thu lệ phí hàng năm để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí. Số tiền còn lại 70% (bảy mươi phần trăm) cơ quan thu lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2012. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số  28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số  06/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article