Trong 5 năm tới, công tác trợ giúp phát triển DNNVV cần tập trung vào: hoàn thiện và đảm bảo tính ổn định khung pháp lý; cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho DNNVV phát triển; tạo bước đột phá để DNNVV tiếp cận vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Để tiếp tục khuyến khích, trợ giúp phát triển DNNVV đáp ứng các yêu cầu mới về hội nhập và phát triển, mới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp Hội đồng Khuyến khích phát triển DNNVV. Theo đó, các đại biểu tham dự kỳ họp cho rằng, trong 5 năm tới, công tác trợ giúp phát triển DNNVV cần tập trung vào: hoàn thiện và đảm bảo tính ổn định khung pháp lý; cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho DNNVV phát triển; tạo bước đột phá để DNNVV tiếp cận vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ. Cụ thể:

1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển DNNVV 5 năm 2011-2015

Ngày 7/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1231/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch Phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương triển khai chương trình hành động của Bộ ngành, địa phương mình nhằm trợ giúp cho DNNVV.

Để tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương cần lồng ghép các chương trình trợ giúp phát triển DNNVV với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, các chương trình mục tiêu của các Bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Hội đồng Khuyến khích phát triển DNNVV đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện các giải pháp của các Bộ, ngành nhằm đảm bảo điều phối liên Bộ hiệu quả. Các thành viên của Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV là đại diện của các Bộ, ngành liên quan giữ vai trò quan trọng, làm đấu mối theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc nhóm giải pháp liên quan của Bộ, ngành mình theo nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động phê duyệt kèm theo Quyết định 1231/QĐ-TTg để kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với vai trò đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời là thư ký thường trực Hội đồng sẽ xây dựng Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV 2011-2015. Khung theo dõi đánh giá thực hiện Kế hoạch là công cụ hiệu quả để đo lường, đánh giá tác động và kết quả của các giải pháp so với mục tiêu đề ra.

Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ trên cơ sở Khung theo dõi đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV và Thủ tướng Chính phủ  nhằm kịp thời đưa ra các điều chỉnh cần thiết đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch. Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ tổ chức làm việc thường xuyên với các Bộ ngành liên quan và các địa phương để đảm bảo kế hoạch được triển khai đúng chất lượng và tiến độ.

Tại cấp địa phương, Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức phổ biến, hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch trên địa bàn. Cục Phát triển doanh nghiệp dự kiến lựa chọn một số địa phương tiêu biểu và phối hợp với một số nhà tài trợ (ILO, JICA v.v...) để tổ chức triển khai thí điểm một số chương trình trợ giúp DNNVV, trên cơ sở đó sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.

Ngoài việc điều phối tổ chức triển khai Kế hoạch, Cục Phát triển doanh nghiệp sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị trong Bộ (Tổng Cục thống kê, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý Đấu thầu, Vụ Pháp chế v.v... và các đơn vị liên quan) để thực hiện các chương trình hành động thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ theo chương trình hành động đề ra trong Kế hoạch.

2. Định hướng công cụ và mô hình trợ giúp phát triển DNNVV

2.1. Tăng cường hỗ trợ tiếp cận tài chính cho DNNVV thông qua thành lập Quỹ Phát triển DNNVV

Trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hiện nay thì khó khăn lớn nhất vẫn là tiếp cận tài chính, đặc biệt là các DNNVV; trong đó lãi suất vay vốn cao và khó đáp ứng các điều kiện vay là hai nguyên nhân chính khiến các DNNVV khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, lãi suất vay liên tục ở mức cao và trong thời gian dài cùng với các điều kiện cho vay của ngân hàng bị thắt chặt, dẫn đến tình trạng thiếu vốn sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ của DNNVV, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, kiến nghị các thành viên Hội đồng xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quyết định thành lập Quỹ Phát triển DNNVV là giải pháp hết sức cấp bách và cần thiết nhằm hình thành một định chế tài chính Nhà nước với nguồn kinh phí tập trung dành riêng để hỗ trợ tài chính cho các DNNVV có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động; nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

2.2. Định hướng mô hình và hoạt động của cơ quan đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển DNNVV ở Trung ương và địa phương

Như đề cập ở trên, hệ thống cơ quan trợ giúp phát triển DNNVV chưa được hình thành đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển DNNVV chưa hoàn thiện và còn yếu. Trong thời gian tới, nhằm từng bước xây dựng, củng cố hệ thống trợ giúp phát triển DNNVV, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường năng lực cho cơ quan đầu mối triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV, kiến nghị các thành viên Hội đồng có ý kiến chỉ đạo đối với xây dựng định hướng mô hình và hoạt động của cơ quan đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển DNNVV ở Trung ương và địa phương.

Nguyễn Lan

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article