Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐD-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020; Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình bao gồm các khu vực mỏ khoáng sản như sau:

1. Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01 tháng 7 năm 2011 (gồm: 02 khu vực mỏ cát Bình Thanh, xã Bình Thanh và mỏ cát Hồng Tiến, xã Hồng Tiến - huyện Kiến Xương; 02 khu vực mỏ cát Dốc Văn , thị trấn Hưng Nhân, mỏ cát Hồng An xã Hồng An - huyện Hưng Hà; khu vực mỏ cát Cọc Sáu, xã Nam Phú - huyện Tiền Hải; 02 khu vực mỏ cát Bách Thuận, xã Bách Thuận, mỏ cát Tự Tân xã Tự Tân, mỏ cát Gò Non xã Hòa Bình và xã Nguyên Xá – huyện Vũ Thư; Khu vực mỏ cát Hà Lão xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà).

2. Khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được xác định khai thác cung cấp nguyên vật liệu phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật (gồm 7 khu vực tại các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Vũ Thư).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                      Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article