Ngày 21/12/2012 tại Khách sạn Nikko – Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực triển khai thực hiện chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” .

Ngày 21/12/2012 tại Khách sạn Nikko – Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực triển khai thực hiện chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” . Thứ trưởng Đặng Huy Đông thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện của một số Bộ, ngành, Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư của gần 30 tỉnh phía Bắc. Đại diện các chuyên gia của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tham dự và có bài trình bày tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhấn mạnh vị trí quan trọng của các DNNVV trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên thời gian qua, công tác triển khai thực hiện chính sách, chương trình trợ giúp DNNVV còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống cơ quan đầu mối thực hiện chức năng trợ giúp phát triển DNNVV tại Trung ương và địa phương còn yếu và thiếu do nguồn nhân lực hạn chế, cơ sở vật chất yếu kém và nguồn kinh phí thực hiện các chương trình trợ giúp phát triển DNNVV hạn hẹp… Do đó, cần thiết nghiên cứu, xây dựng Đề án tăng cường năng lực triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV cho cơ quan đầu mối về trợ giúp phát triển DNNVV, trong đó tập trung vào các giải pháp cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện một số hoạt động chính như: đào tạo quản trị doanh nghiệp cho các DNNVV, đào tạo chuyên gia tư vấn quản trị kinh doanh, đào tạo cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DNNVV, thực hiện thí điểm mô hình trợ giúp kỹ thuật cho các DNNVV trong một số lĩnh vực ưu tiên, kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh cho các DNNVV. Ông cũng hy vọng, thông qua Hội thảo này sẽ có những đề xuất các giải pháp hữu hiệu nâng cao năng lực triển khai thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển DNNVV của các cơ quan đầu mối về trợ giúp DNNVV; đồng thời định hướng được mô hình và phương hướng hoạt động của các cơ quan đầu mối từ Trung ương đến địa phương. Điều này đặc biệt càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian qua còn nhiều khó khăn và dự báo sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

Tại buổi Hội thảo, Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có bài trình bày về Tăng cường năng lực triển khai thực hiện chính sách trợ giúp phát triển DNNVV tại Việt Nam. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có khoảng 13% địa phương thành lập thành lập đơn vị đầu mối có chức năng, nhiệm vụ về trợ giúp phát triển DNNVV ở địa phương. Phần lớn các địa phương giao cho các đơn vị hiện đang thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ khác nhau như đăng ký kinh doanh, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch… kiêm nhiệm công tác trợ giúp phát triển DNNVV. Các đơn vị này được thành lập dưới mô hình tổ chức khác nhau như đơn vị cấp phòng (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) hoặc trung tâm (là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND cấp tỉnh). Các địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong định hướng mô hình hoạt động và nguồn lực thực hiện. Trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển DNNVV và tổng quan về các cơ quan đầu mối trợ giúp phát triển DNNVV, mô hình cơ quan triển khai thực hiện đã bước đầu được đề xuất tập trung vào 4 nhóm nội dung hỗ trợ gồm Đào tạo, Hỗ trợ kỹ thuật, Kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và Tư vấn một cửa;

Đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ Đại và đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có bài trình bày về Cơ cấu tổ chức và hoạt động trợ giúp DNNVV trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và Kinh nghiệm triển khai chính sách trợ giúp phát triển DNNVV tại địa phương. Ngoài ra, tại Hội thảo Ông Miki Miyamoto, chuyên gia JICA và ông Dong Kon Lee, chuyên gia tình nguyện của Hàn Quốc cũng chia sẻ các kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc xây dựng chính sách và mô hình cơ quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ DNNVV.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã bày tỏ vui mừng khi được tham dự Hội thảo và có những đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo tập trung vào việc đề nghị có hướng dẫn cụ thể về quy định pháp lý đối với việc thành lập đơn vị đầu mối về trợ giúp phát triển DNNVV trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương cụ thể điều kiện địa phương có tổng số DNNVV trên 3000 (không bao gồm hợp tác xã và hộ kinh doanh) tại khoản 2, Điều 18 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, định hướng mô hình và hoạt động của đơn vị đầu mối triển khai thực hiện chính sách trợ giúp DNNVV. Đồng thời đề xuất sớm nghiên cứu, ban hành Luật DNNVV Việt Nam.

Khung pháp lý về Chính sách trợ giúp phát triển DNNVV

  • Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển DNNVV (thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV);
  • Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/5/2010 về triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP nhằm triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV được quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP;
  • Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 về Kế hoạch phát triển DNNVV 5 năm lần 2, giai đoạn 2011-2015

Số liệu về DNNVV

  1. Theo số liệu của Cục quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tính đến hết tháng 8 năm 2012, cả nước có 670.041 doanh nghiệp đã đăng ký thành lập. Trong số đó, có 470.445 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 70%).
  2. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động:

- Xét theo quy mô lao động: DNNVV chiếm 97,43%, trong đó DN siêu nhỏ chiếm 65,42%; DN nhỏ chiếm 30% và DN vừa chiếm 2,51%;

- Xét theo quy mô nguồn vốn: DNNVV chiếm 95,97%, trong đó DN nhỏ và siêu nhỏ chiếm 82,26%; DN vừa chiếm 13,71%

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article