Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2646/QĐ-NHNN quy định các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; cùng với việc ban hành các Thông tư số 31/2012/TT-NHNN và Thông tư số 33/2012/TT-NHNN quy định về lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2646/QĐ-NHNN  quy định các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn là 9,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 7,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 10,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2012 và thay thế Quyết định số 1289/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2012 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article