Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường I-CTCP là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty Mía Đường I tại Quyết định số 1913/QĐ-TTg.

Theo đó, tên tiếng Việt của Tổng công ty Mía đường I là “Tổng công ty Mía đường I-CTCP”, tên tiếng Anh “Sugarcane and sugar Corporation No1-joint stock Company”, tên viết tắt “Vinasugar I JSC”, có địa chỉ trụ sở chính tại số 17 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Mía đường I-CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Mía đường I đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường I-CTCP là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng), trong đó: i) Nhà nước nắm giữ: 38.400.000 cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ; ii) Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 556.900 cổ phần, chiếm 0,93% vốn điều lệ; iii) bán ra bên ngoài: 21.043.100 cổ phần, chiếm 35,07% vốn điều lệ, trong đó: + Cổ đông chiến lược là Tổng công ty Mía đường II và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Việt Hà, tổng số 7.700.000 cổ phần, chiếm 12,83% vốn điều lệ; + Nhà đầu tư thông thường mua qua đấu giá: 13.343.100 cổ phần, chiếm 22,24% vốn điều lệ.

Số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Mía đường I-CTCP là 457 người; lao động dôi dư 24 người, trong đó 06 người được giải quyết chính sách theo quy định của pháp luật về lao động; 18 người được giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định số 9/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Mía đường I công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Mía đường I thành Tổng công ty Mía đường - CTCP theo đúng quy định của pháp luật; cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường I-CTCP.

Tổng công ty Mía đường I (Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc) chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Mía đường I cho đến khi bàn giao toàn bộ: Tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Mía đường I-CTCP; về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Mía đường I theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article