Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2020 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5791/QĐ-UBNDngày 12 tháng 12 năm 2020 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 (Quy hoạch).

Trong hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc được quy hoạch, các cơ sở công nghiệp đạt 45-50% (năm 2015) và 60-65% (năm 2020), các cơ sở, điểm thủ công tập trung hoặc bán công nghiệp phải đạt 35-40% (năm 2015) và 30-35% (năm 2020). Các cơ sở công nghiệp đảm bảo 65-70% (năm 2020) tổng khối lượng thịt chế biến trên địa bàn Thành phố.

Theo Quy hoạch, từ nay đến năm 2015, tổng cơ sở giết mổ công nghiệp là 8 cơ sở (đến 2020 là 0 cơ sở), tổng cơ sở giết mổ là 34 tấn thịt trâu bò/ngày, 245 tấn thịt lợn/ngày, 78 tấn thịt gia cầm/ngày và công suất chế biến thực phẩm là 98 tấn/ngày. Đáp ứng được 40% nhu cầu giết mổ trâu bò, 50,4% nhu cầu giết mổ lợn, 43,3% nhu cầu giết mổ gia cầm và chế biến đạt 12,6% so với nhu cầu giết mổ. Đến 2020, các cơ sở công nghiệp chế biến thịt gia súc gia cầm sau giết mổ sẽ bảo đảm xử lý 171 tấn/ngày và chiếm khoảng 12-17% tổng khối lượng thịt giết mổ). Số còn lại (khoảng 30-50%) do các cơ sở chế biến nhỏ lẻ đảm nhận.

Về cơ chế chính sách thực hiện, Quy hoạch sẽ xây dựng Quy hoạch sử dụng đất cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; xây dựng cơ chế miễn, giảm từ tiền sử dụng đất và miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện dự án đầu tư; xây dựng cơ chế cho các dự án giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm được vay vốn ưu đãi; quản lý hệ thống cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm phải được đặt trong chỉnh thể thống nhất: Chăn nuôi - Thu gom - Giết mổ, Chế biến - Tiêu dùng; tổ chức, bố trí lại các cơ sở giết mổ thủ công tập trung và các hộ giết mổ nhỏ lẻ.

Quyết định ban hành a) Quy hoạch mới các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm thủ công tập trung, gồm danh sách cụ thể tên cơ sở, điểm giết mổ, địa chỉ, diện tích, công suất và thời gian hoạt động và Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (Phong Lam)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article