Bộ Công thương quy định giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 38/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Giá bán điện phải áp dụng theo đúng đối tượng và mục đích sử dụng điện. Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá áp dụng, Bên mua điện phải thông báo cho Bên bán điện trước 15 ngày để điều chỉnh việc áp giá trong hợp đồng theo đúng mục đích sử dụng. Giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp thấp nhất  là 708 đồng/kWh, cao nhất là 2.129 đồng/kWh. Giá bán buôn này được áp dụng đối với đơn vị bán lẻ điện đáp ứng đủ các điều kiện sau: i) có Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện được cơ quan có thẩm quyền cấp trừ các trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật Điện lực; ii) có sổ sách kế toán theo quy định, trong đó phần kinh doanh bán lẻ điện phải được hạch toán tách biệt với các hoạt động kinh doanh khác; iii) có hợp đồng mua bán điện và công tơ đo đếm điện lắp đặt cho từng hộ sử dụng điện theo quy định tại Điều 24 của Luật Điện lực; có phát hành hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện theo quy định của Bộ Tài chính cho từng khách hàng sử dụng điện theo từng kỳ thanh toán được quy định trong hợp đồng mua bán điện.

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, giá bán lẻ điện cho kinh doanh được quy định tại Điều 7, Điều 10 Thông tư. Theo đó, mức thấp nhất giá bán lẻ điện cho kinh doanh là 1.286 đồng/kWh, mức cao nhất giá bán lẻ điện cho kinh doanh là 3.715 đồng/kWh.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2012; thay thế Thông tư số 7/2012/TT-BCT  ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.      

                                                Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article