Ngày 17 tháng 12 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BTTTT quy định về hoạt động của Tổng Công ty Bưu điện trong các tổ chức quốc tế về bưu chính.

Ngày 17 tháng 12 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BTTTT quy định về hoạt động của Tổng Công ty Bưu điện trong các tổ chức quốc tế về bưu chính.

Thông tư quy định về vai trò, nội dung, quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Tổng Công ty) khi tham gia hoạt động trong các tổ chức quốc tế về bưu điện.

Tổng Công ty là doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế và tham gia hoạt động trong các tổ chức quốc tế về bưu chính trong khuôn khổ điều ước quốc tế về bưu chính. Khi tham gia, Tổng Công ty được thực hiện các nội dung sau:

- Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế

- Tham gia Hội đồng Khai thác Bưu chính, các hiệp hội trực thuộc các tổ chức quốc tế về bưu chính

- Thực hiện các dự án, chương trình hợp tác kỹ thuật, hoạt động phát triển bền vững về bưu chính trong phạm vi toàn cầu, khu vực.

- Tham gia Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới, Đại hội Liên minh Bưu chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

- Tham gia triển khai điều ước quốc tế và các chiến lược, kế hoạch tổng thể, chương trình hành động của các tổ chức quốc tế về bưu chính.

- Tham gia triển khai thực hiện các thỏa thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông ký với các nước thành viên của tổ chức quốc tế về bưu chính.

Thực hiện các hoạt động trên, Tổng Công ty phải tuân thủ các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 7 của Thông tư.

Tổng Công ty phải báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về các hoạt động của mình khi tham gia các tổ chức quốc tế về bưu chính, tham gia các hội nghị, hội thảo liên quan. Báo cáo được gửi bằng bản giấy kèm theo bản điện tử. Việc thực hiện báo cáo phải bảo đảm yêu cầu: đúng thời hạn quy định; nội dung, số liệu báo cáo phải thống nhất, chính xác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 và thay thế các Quyết định số 818/QĐ-BTTTT ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tham gia một số hoạt động trong Hội đồng khai thác Bưu chính của UPU, Quyết định số 835/QĐ-BTTTT ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cử Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tham gia Hiệp hội APP của APPU.

                                           Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article