Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND về quản lý họat động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012 về quản lý họat động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức (doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có nhu cầu kinh doanh mua, bán vàng miếng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu do doanh nghiệp khai thác ở nước ngoài và doanh nghiệp có Giấy phép khai thác vàng có nhu cầu xuất khẩu vàng nguyên liệu do doanh nghiệp khai thác) thực hiện các thủ tục, hồ sơ gửi đến Ngân hàng nhà nước Việt Nam khi có nhu cầu đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu; Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng).

- Thực hiện việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm; Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vàng trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Công thương phối hợp với với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; thực hiện việc kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập, sử dụng hóa đơn chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế trong hoạt động kinh doanh vàng.

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ:

- Thực hiện đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng của sản phẩm theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm đã công bố do doanh nghiệp sản xuất. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp thuê gia công.

Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/5/2012, các tổ chức đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ/kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và Đầu tư và hoàn tất xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản liên quan.

Đến hết ngày 24/5/2013, các doanh nghiệp đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, các cá nhân, doanh nghiệp đang kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ/ không thực hiện đăng kinh doanh lại với sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không được phép thực hiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ/kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng chỉ được phép mua, bán các loại vàng miếng (vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ). Không được phép thực hiện kinh doanh vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm.

Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày 10/7/2012, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn tỉnh được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng; đồng thời phải hoàn tất thủ tục đăng kinh doanh lại với sở Kế hoạch & Đầu tư và hoàn tất thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Thông tư số  16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đến hết ngày 10/01/2013, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn tỉnh không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp không được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article