Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tnh Thanh Hóa năm 2013.

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tnh Thanh Hóa năm 2013.

Quyết định quy định các vị trí thửa đất đối với đất nông nghiệp, đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Trên cơ sở đó, quy định giá các loại đất tương ứng. Cụ thể:

Giá đất nông nghiệp, gồm giá đất trồng cây hàng năm; giá đất trồng cây lâu năm; giá đất nuôi trồng thủy sản; giá đất làm muối và giá đất rừng sản xuất.

Giá đất phi nông nghiệp, gồm: giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; giá đất xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước và đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gm đt do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đt có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); giá phi nông nghiệp khác; giá đất tại đô thị sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; Giá đất chưa sử dụng.

Mức giá đất thâp nhất là 4.000 đồng/m2 (đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 3 tại huyện Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn), mức giá đất cao nhất là 65.000 đồng/m2 (đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1 tại Thành phố Thanh Hóa)

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article