Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg.

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, tên viết tắt VILICO, tên tiếng Anh: Vietnam Livestock Corporation-joint stock Company có trụ sở chính tại số 519 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là đơn vị có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có con du riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tchức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP và Luật doanh nghiệp. Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam đang kinh doanh và các ngành nghkinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ: 765.000.000.000 đồng (bảy trăm sáu lăm tỷ đồng). Cổ phần phát hành lần đầu của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP76.500.000 cổ phn, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP là 379 người; lao động dôi dư 30 người, trong đó 09 người nghỉ hưu và 21 người được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật về lao động; không có lao động dôi dư được giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cử người đại điện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP; quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam thành Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.              Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article