Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2012/NĐ-CP quy định về  thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: mvà sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán.

Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2012/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: mvà sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán.

Nghị định gồm 6 chương, 28 điều: Quy định chung, Mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tin-báo cáo và bảo mật thông tin, Tổ chức-quản lý-vận hành và giám sát các hệ thống thanh toán, Điều khoản thi hành.

Theo đó, việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán giữa các tchức tín dụng phải thực hiện theo đúng quy định tại Luật Các tchức tín dụng. Tài khoản thanh toán mở giữa các tchức tín dụng chỉ phục vụ cho mục đích thanh toán, không được sử dụng cho mục đích khác. Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động ngoại hối được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ. Việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Các tchức không phải là ngân hàng muốn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (dịch vụ cung ứng hạ tng thanh toán điện tử; dịch vụ htrợ dịch vụ thanh toán; các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước) phải đảm bảo đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Có giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó hoạt dộng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là một trong các hoạt động kinh doanh chính của tchức;

b) Có phương án kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được phê duyệt theo đúng quy định về thm quyn đu tư tại điều lệ hoạt động của tổ chức;

c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng;

d) Điều kiện về nhân sự của  Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc)ca đội ngũ cán bộ thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán; điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ gồm (cơ svật chất, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu ca hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và quy định của Ngân hàng Nhà nước; hệ thống kthuật dự phòng độc lập với hệ thống chính đm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và liên tục khi hệ thống chính có sự cố; quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo an toàn, bảo mật và phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; quy trình kim tra, kim soát nội bộ đối với dịch v trung gian thanh toán trong các giao dịch điện tử theo quy định hiện hành của pháp luật).

Tổ chức xin cấp Giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp Giy phép hoạt động cungng dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm 05 bộ) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tới Ngân hàng Nhà nướcphải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp. Ngân hàng Nhà nước tiến hành kim tra hồ sơ theo các điều kiện quy định. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, Ngân hàng Nhà nước sthm định và cp Giy phép hoặc có văn bản từ chi cp phép trong đó nêulý do. Tchức được cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Thời hạn của Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là 10 năm tính từ ngày tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép.

Tchức được cấp phép sẽ bị thu hồi Giấy phép và phải chm dứt hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nếu vi phạm các quy định nêu tại khoản 4 Điều 16 của Thông tư này. Ngay khi nhn được thông báo bng văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tchức bị thu hồi Giấy phép phải lập tức ngừng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Trong thời hạn 30 ngày ktừ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng Nhà nước, tchức bị thu hồi Giấy phép phải gửi thông báo bằng văn bản tới các tchức và cá nhân liên quan đthanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm gia các bên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 26 tháng 3 năm 2013. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 64/2001/NĐ-CP  ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Chính phvề hoạt động thanh toán qua các tchức cung ứng dịch vụ thanh toán.

                                                                                                          Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article