Ngày 11 tháng 12 năm 2012, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-BCĐPPP về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư.

Ngày 11 tháng 12 năm 2012, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-BCĐPPP về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 71/2010/QĐ-TTg về “Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư” để thực hiện một số dự án, tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư và Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Theo đó, Ban Chỉ đạo về đu tư theo hình thức đối tác công - tư (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là Tổ chức phối hp liên ngành có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo hoạt động theo cơ chế đề cao trách nhiệm của Trưởng ban. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thư ký Ban Chỉ đạo là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các Phó Trưởng ban vày viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện đầu tư theo mô hình PPP trong phạm vi Bộ, cơ quan mình quản lý, theo dõi với sự hỗ trợ của đơn vị làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ PPP tại cơ quan mình. Ý kiến tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức mà thành viên đó đang công tác. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article