Ngày 5 tháng 12 năm 2012, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 211/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP n gày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ngày 5 tháng 12 năm 2012, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 211/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/N Đ -CP  ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp phải đảm bảo công bố công khai điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành theo quy định tại thị trường phát hành (kỳ hạn, khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành, đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu, Mệnh giá, hình thức và loại hình trái phiếu dự kiến phát hành, phương thức phát hành trái phiếu, quy định về việc mua lại, hoán đổi trái phiếu (nếu có).

Thông tư hướng dẫn chi tiết về trường hợp phát hành trái phiếu cho nhiều đợt phát hành tại thị trường trong nước, phương thức phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước, thông báo và đăng ký phát hành trái phiếu, chế độ báo cáo. Doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu và Bộ Tài chính về tình hình phát hành. Trường hợp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải đồng gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Báo cáo kết quả phát hành –  chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành; Báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán lãi, gốc cho đến khi trái phiếu đáo hạn - chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý II (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) và kết thúc năm (đối với báo cáo năm); Báo cáo sau khi đến hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi trái phiếu - chậm nhất sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán toàn bộ gốc, lãi trái phiếu, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu).

Đồng thời, Thông tư ban hành hệ thống các Phụ lục Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Báo cáo kết quả đợt phát hành trái phiếu, Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thời điểm trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article