Việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm nhằm từng bước nâng cao vai trò, vị trí của thị trường chứng khoán và bảo hiểm; phấn đấu tới năm 2020 đưa thị trường này trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế; hỗ trợ tích cực cho thị trường tiền tệ trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm” tại Quyết định số 1826/QĐ-TTg.

Việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm nhằm từng bước nâng cao vai trò, vị trí của thị trường chứng khoán và bảo hiểm; phấn đấu tới năm 2020 đưa thị trường này trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế; hỗ trợ tích cực cho thị trường tiền tệ trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Theo Đề án, hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được cơ cấu lại; tập trung phát triển nhà đầu tư tổ chức, khuyến khích nhà đầu tư cá nhân; thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trung và dài hạn; tái cấu trúc tổ chức thị trường theo hướng chuyên biệt hóa các sản phẩm và dịch vụ cung cấp với cơ cấu quản trị điều hành thống nhất, minh bạch, chuyên nghiệp.

Thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp bảo hiểm được tái cấu trúc một cách đồng bộ, toàn diện, bao gồm: (i) tái cấu trúc cơ sở hàng hóa và sản phẩm dịch vụ; (ii) tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư; (iii) tái cấu trúc hệ thống các tchức kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm và (iv) tái cấu trúc tổ chức thị trường.

Đề án đưa ra các giải pháp cụ thể, bao gồm:

  1. Tái cấu trúc cơ sở hàng hoá trên thị trường chứng khoán
  2. Tái cấu trúc thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp
  3. Tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư
  4. Tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán
  5. Tái cấu trúc các doanh nghiệp bảo hiểm
  6. Tái cấu trúc các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện Đề án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article