Ngày 29 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 207/2012/TT-BTC hướng dẫn dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất  lượng nhập lậu bị tịch thu.

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 207/2012/TT-BTC hướng dẫn dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất  lượng nhập lậu bị tịch thu.

Theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg nói trên, thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu sẽ được thí điểm tái xuất. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 8 năm 2012 đến hết năm 2013. Số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá được để lại 100% phục vụ công tác của các lực lượng chống buôn lậu. Bộ Công thương được Chính phủ giao nhiệm vụ chỉ định doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu và hướng dẫn thủ tục tái xuất trong tháng 8 năm 2012.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 207/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, Sở Tài chính nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính là cơ quan chủ trì xác định và thông báo giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất.

Sau khi nhận được văn bản của doanh nghiệp được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu (Doanh nghiệp) đề nghị xác định giá thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo 127 địa phương, các lực lượng chống buôn lậu tại địa phương xem xét, xác định và thông báo giá bán thuốc lá nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi Sở Tài chính nhận được đề nghị của Doanh nghiệp. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thông báo giá bán, lưu giữ hồ sơ xác định giá bao gồm: Biên bản cuộc họp xác định giá của các đơn vị, văn bản đề nghị giá của Doanh nghiệp và các tài liệu khác có liên quan (nếu có). Trường hợp cần thiết, Sở Tài chính thành lập Hội đồng xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp thực hiện tái xuất (sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá).

Hội đồng định giá có trách nhiệm xác định giá bán thuốc lá trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Sở Tài chính nhận được văn bản đề nghị của Doanh nghiệp. Sở Tài chính ban hành Thông báo giá bán thuốc lá theo kết luận của Hội đồng định giá, lưu giữ hồ sơ xác định giá bao gồm: Biên bản cuộc họp Hội đồng định giá, văn bản đề nghị giá của Doanh nghiệp và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Bảng giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu thực hiện tái xuất do Sở Tài chính thông báo có hiệu lực đến hết năm 2013. Trường hợp giá bán thuốc lá theo hợp đồng tái xuất của Doanh nghiệp với Bên nhập khẩu nước ngoài có biến động lớn hơn 20% so với giá bán thuốc lá theo hợp đồng tái xuất tại thời điểm mà Sở Tài chính phát hành Thông báo giá hoặc trường hợp phát sinh chủng loại thuốc lá mới chưa có trong Thông báo giá thì Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng mức giá mua mới cho từng nhãn, loại thuốc lá đề nghị Sở Tài chính xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp thực hiện tái xuất.

Doanh nghiệp, sau khi phân loại thuốc lá nhập lậu bị tịch thu cùng Cơ quan đầu mối, ký hợp đồng mua, bán thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để tái xuất với Cơ quan đầu mối thì thực hiện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan đầu mối địa phương mở tại Kho bạc Nhà nước.

Số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá sau khi trang trải các khoản chi phí theo thứ tự dưới đây được sử dụng 100% để phục vụ công tác chống buôn lậu của các lực lượng chống buôn lậu đã chỉ định Cơ quan đầu mối thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 1112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu là ngày 21 tháng 8 năm 2012 và được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article