Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan tới hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và các mô hình tương tự khác.

Ngày 13 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1716/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp (Ban Chỉ đạo) có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan tới hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và các mô hình tương tự khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải là Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

a) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp; hỗ trợ các dự án đầu tư lớn, quan trọng trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và sản xuất kinh doanh.

b) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác quản lý nhà nước hoạt động của các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp.

c) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến khu kinh tế, khu công nghiệp và các mô hình tương tự khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article