Địa điểm xây dựng Trung tâm phải phù hợp với quy hoạch, có đường giao thông thuận tiện cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ra, vào kiểm định. Diện tích tối thiểu của xưởng kiểm tra có một dây chuyền là từ 180m2 đến 264m2. Diện tích nhà văn phòng tối thiểu là 90m2.

Ngày 24/6/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT quy định điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực của Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo Thông tư, địa điểm xây dựng Trung tâm phải phù hợp với quy hoạch, có đường giao thông thuận tiện cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ra, vào kiểm định. Diện tích tối thiểu của xưởng kiểm tra có một dây chuyền là từ 180m2 đến 264m2. Diện tích nhà văn phòng tối thiểu là 90m2. Diện tích bãi đỗ xe và đường ra, vào kiểm định của Trung tâm có một dây chuyền kiểm định tối thiểu bằng 5,5 lần diện tích tối thiểu của xưởng kiểm tra tương ứng. Kiểu loại thiết bị kiểm tra trong dây chuyền kiểm định phải được cơ quan quản lý nhà nước về công tác kiểm định phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn mạng lưới đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc. Các thiết bị thông tin, lưu trữ và truyền số liệu, camera … được quy định tại Điều 7, Điều 8 của Thông tư. Số lượng đăng kiểm viên của một Trung tâm phụ thuộc vào số dây chuyền và năng suất kiểm định do cơ quan quản lý nhà nước về công tác kiểm định quy định nhưng tối thiểu từ 3 đến 23 người. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm phải là đăng kiểm viên có kinh nghiệm kiểm định tối thiểu 3 năm. Phụ trách dây chuyển phải là đăng kiểm viên có kinh nghiệm kiểm định tối thiểu 2 năm. Đăng kiểm viên phải được Cơ quan quản lý nhà nước về công tác kiểm định công nhận và cấp thẻ đăng kiểm viên. Nhân viên nghiệp vụ phải được hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới. Trong quá trình hoạt động, dăng kiểm viên và nhan viên nghiệp vụ phải tham dự các khóa học bổ túc, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 8/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ Quyết định số 50/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải bổ sung thiết bị kiểm tra cho từng dây chuyền kiểm định, chương trình điều khiển thiết bị chậm nhất sau 3 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article