Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương được nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô cá nhân đang sử dụng. Xe ô tô đang sử dụng phải được đăng ký sử dụng ở nước định cư hoặc nước mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc trước thời điểm hoàn tất thủ tục cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương.

Ngày 9/6/2009, Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương được nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô cá nhân đang sử dụng. Xe ô tô đang sử dụng phải được đăng ký sử dụng ở nước định cư hoặc nước mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc trước thời điểm hoàn tất thủ tục cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương. Xe ô tô đang sử dụng phải tuân thủ quy định tại khoản 2, khoản 3 Phần II, Phần II Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng gồm: đơn đề nghị nhập khẩu xe ô tô; hộ chiếu/Giấy thông hành hồi hương có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; sổ hộ khẩu do cơ quan Công an Việt Nam cấp; giấy đăng ký xe ô tô đang lưu hành hoặc giấy hủy đăng ký xe ô tô tại nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp hoặc nước mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc cấp; vận tải đơn. Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ để cấp, quản lý giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo quy định hiện hành. Hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu xe gồm: giấy phép nhập khẩu xe ô tô (2 bản chính); vận tải đơn )1 bản có đóng dấu treo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô); tờ khai hải quan xuất/nhập khẩu phi mậu dịch (02 bản chính). Trường hợp người được phép hồi hương có địa chỉ cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố không có tổ chức Hải quan thì người hồi hương liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố thuận tiện để được cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô. Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại và các văn bản hướng dẫn liên quan. Xe ô tô đang sử dụng nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương thực hiện theo chính sách thuế hiện hành quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/6/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT-BTM-TCHA hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch và các hướng dẫn liên quan.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article