Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 10 của Thông tư này. Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải, quy định vùng hoạt động mà hoa tiêu hàng hải được phép hành nghề. Hoa tiêu hàng hải được cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hạng nào thì chỉ được dẫn tàu biển trong giới hạn của hạng đó.

Ngày 18/6/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 10 của Thông tư này. Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải, quy định vùng hoạt động mà hoa tiêu hàng hải được phép hành nghề. Hoa tiêu hàng hải được cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hạng nào thì chỉ được dẫn tàu biển trong giới hạn của hạng đó.

Hồ sơ đề nghị cấp hai loại giấy chứng nhận trên gồm: công văn kèm theo danh sách đề nghị của tổ chức hoa tiêu hàng hải hướng dẫn thực tập, trong đó nêu cụ thể vùng hoạt động của hoa tiêu hàng hải được đề nghị; 03 phiếu sát hạch khả năng chuyên môn của hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải hạng ba, 02 phiếu sát hạch đối với hoa tiêu hàng hải hạng nhì, hạng nhất và ngoại hạng; bản kê khai thời gian hoặc số lượt thực tập dẫn tàu an toàn có xác nhận tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập và cảng vụ tại khu vực; 03 ảnh 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng trở lại. Hồ sơ xin gia hạn, đổi, cấp lại gồm: đơn xin gia hạn, đổi, cấp lại trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hoặc Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải cần đổi; 03 ảnh 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng trở lại. Hoa tiêu hàng hải và tập sự hoa tiêu hàng hải được thực tập tại các tổ chức hoa tiêu hàng hải. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng thi hoa tiêu hàng hải.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article