Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường là việc xem xét, kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra; thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.

Ngày 2/6/2009, Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 3/4/2009 hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; áp dụng đối với cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hàng hóa đặc dụng của quốc phòng, an ninh không thuộc đối tượng kiểm tra của Thông tư này.

Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường là việc xem xét, kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra; thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết. Việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch hàng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa khi có yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành, có khiếu nại tố cáo về chất lượng hàng hóa, có thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về hàng hóa không đảm bảo chất lượng, có thông tin cảnh báo trong nước, nước ngoài, khu vực, quốc tế về chất lượng hàng hóa. Mẫu hàng hóa thử nghiệm có thể được mua theo hình thức lấy ngẫu nhiên trên thị trường hoặc đoàn kiểm tra lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên. Mẫu hàng hóa phải được gửi đến tổ chức thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm và kết quả thử nghiệm của tổ chức đó là căn cứ pháp lý để cơ quan kiểm tra xử lý tiếp trong quá trình kiểm tra.

Thông tư hướng dẫn cụ thể biện pháp xử lý trong trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về nhãn hàng hóa hoặc hàng hóa thuộc diện phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất nhưng chưa được thực hiện; hàng hóa có kết quả thử nghiệm mẫu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; v.v…

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành, được đăng Công báo ngày 20/6/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article