Để được sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: được thành lập theo quy định của pháp luật và có chức năng pha chế, sản xuất, chế biến xăng dầu; đáp ứng các quy định tại Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện đảm bảo chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen, Thông tư số 04/2008/TT-BCT hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu; đã thực hiện sử dụng thí điểm phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu;  đăng ký và được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận.

Ngày 2/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có hướng dẫn  trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu trong sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen (sau đây gọi tắt là xăng dầu) nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường; thẩm định hồ sơ, chấp thuận đăng ký và sử dụng phụ gia không thông dụng và trách nhiệm của các bên có liên quan; áp dụng cho các cơ sở sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu trong nước sử dụng phụ gia không thông dụng nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Phụ gia không thông dụng là các phụ gia lần đầu được sử dụng tại Việt Nam để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu. Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu phải cung cấp các tài liệu, bằng chứng khoa học, kết quả sử dụng thí điểm phụ gia không thông dụng để chứng minh sự bảo đảm về an toàn, sức khỏe, môi trường, không gây hư hỏng động cơ, linh kiện, phụ tùng liên quan; cam kết về tính xác thực của tài liệu, bằng chứng khoa học đã cung cấp và chịu trách nhiệm về an toàn, sức khỏe, môi trường, không gây hư hỏng động cơ, linh kiện, phụ tùng liên quan khi sử dụng xăng dầu có pha phụ gia không thông dụng. Để được sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu nhằm đưa vào lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau: được thành lập theo quy định của pháp luật và có chức năng pha chế, sản xuất, chế biến xăng dầu; đáp ứng các quy định tại Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện đảm bảo chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen, Thông tư số 04/2008/TT-BCT ngày 1/4/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu; đã thực hiện sử dụng thí điểm phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu;  đăng ký và được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận. Hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư này; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu chứng minh doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu quy định tại các Thông tư số 29/2007/TT-BKHCN và Thông tư số 04/2008/TT-BCT nói trên; hồ sơ kỹ thuật; tài liệu kỹ thuật khác (nếu có). Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ thông qua Hội đồng tư vấn (gồm từ 7 đến 11 chuyên gia về ngành xăng dầu thuộc Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia, các phòng thử nghiệm xăng dầu, tổ chức nghiên cứu xăng dầu…). Căn cứ biên bản làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn thẩm định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu đạt yêu cầu, Bộ Khoa học và Công nghệ thống báo bằng văn bản về việc chấp thuận đăng ký sử sụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng dầu cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối việc chấp thuận, Bộ Khoa học và Công nghệ có thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/6/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Thông tư này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu thành phẩm.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article