Hoạt động liên kết trong sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình là hình thức hợp tác giữa một bên là đài phát thanh, truyền hình với một bên là đối tác liên kết để tạo ra một phần hoặc toàn bộ sản phẩm liên kết.

Ngày 28/5/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT quy định về việc liên kết để thực hiện việc sản xuất cácchương trình phát thanh, truyền hình mà trong đó quyền lợi của đối tác liên kết được trả bằng quyền lợi từ hoạt động quảng cáo, tài trợ hoăc từ nguồn thu phí phát thanh, truyền hình theo một phương thức nhất định khi phát sóng chính sản phẩm liên kết của đài phát thanh, truyền hình.

Hoạt động liên kết trong sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình là hình thức hợp tác giữa một bên là đài phát thanh, truyền hình với một bên là đối tác liên kết để tạo ra một phần hoặc toàn bộ sản phẩm liên kết. Sản phẩm liên kết là các chương trình hoặc kênh chương trình phát thanh, truyền hình được tạo ra bởi hoạt động liên kết. Đối tác liên kết trong sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình là tổ chức có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam tham gia hợp tác với các đài trình phát thanh, truyền hình để tạo ra một phần hoặc toàn bộ sản phẩm liên kết.  Đài phát thanh, truyền hình trước khi thực hiện hoạt động liên kết đối với các sản phẩm liên kết là kênh chương trình, chương trình định kỳ phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư quy định cụ thể về các hình thức hoạt động liên kết, nguyên tắc hoạt động liên kết, việc đăng ký kênh, chương trình, hợp đồng liên kết, quyền và nghĩa vụ các bên, truyền hình trả tiền v.v…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2009, được đăng Công báo ngày 15/6/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article