Cơ sở in chỉ được phép hoạt động khi có đủ giấy tờ hợp pháp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in, giấy phép hoạt động ngành in, văn bản xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ quan công an có thẩm quyền.

Ngày 12/5/2009, Liên Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA về phối hợp phòng, chống in lậu.

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in phải có trách nhiệm phối hợp và cộng tác với các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in để chủ động phòng, chống in lậu. Cơ sở in chỉ được phép hoạt động khi có đủ giấy tờ hợp pháp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in, giấy phép hoạt động ngành in, văn bản xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ quan công an có thẩm quyền. Người đến đặt in phải xuất trình giấy tờ hợp pháp (quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản, văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với sản phẩm phải có văn bản thỏa thuận theo quy định của pháp luật). Cơ sở in phải ký hợp đồng in đúng nội dung ghi trong giấy phép xuất bản và đăng ký đầy đủ các thông tin của sản phẩm in vào sổ quản lý của cơ sở in để phcuj vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng. Khi phát hiện nội dung sản phẩmđặt in, nhân bản vi phạm Điều 10 , người đứng đầu cơ sở in phải kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản và cơ quan công an.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/5/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article