Hàng hóa kinh doanh bán tại cửa hàng miễn thuế gồm: hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế, được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế, đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu và được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam; hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Ngày 16/6/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/20098 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng hóa kinh doanh bán tại cửa hàng miễn thuế gồm: hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế, được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế, đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu và được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam; hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Thương nhân phải đảm bảo có hệ thống máy tính nối mạng giữa cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế với Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế. Cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế chỉ được lưu giữ hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu hoặc trước khi xuất hàng từ kho đưa lên cửa hàng để bán, thương nhân phải chịu trách nhiệm dán tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” lên từng mặt hàng đối với hàng hóa nhập khẩu là các mặt hàng phải dán tem. Hàng hóa kinh doanh bán hàng miễn thuế quản lý theo chế độ hàng tạm nhập, hàng tạm xuất, do vậy, thương nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm  trước pháp luật về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa khi làm thủ tục hải quan cũng như khi bán hàng. Định kỳ hàng tháng, thương nhân phải làm báo cáo bán hàng gửi Hải quan vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo để Hải quan kiểm tra, theo dõi (trừ lùi) và thanh khoản tờ khai nhập khẩu. Trên cơ sở đó, thương nhân định kỳ báo cáo Tổng cục Hải quan về hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế (6 tháng, 1 năm).

Thông tư quy định cụ thể về quản lý hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế; hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế chuyển mục đích sử dụng; thanh khoản hồ sơ. Mỗi tháng, Hải quan thực hiện thanh khoản tờ khai hải quan đối với hàng hóa đã bán một lần vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo. Sau khi thanh khoản tờ khai hải quan, thương nhân phảu lưu giữ hồ sơ bán hàng theo chế độ kế toán quy định.

Thông tư được đăng Công báo ngày  4/7/2009, có hiệu lực thi hành kể sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC ngày 28/9/2004 của Bộ Tài chính quy định quản lý hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article