Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới tọa độ quốc gia và là một thành phần của chuẩn hệ quy chiếu tọa độ quốc gia; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc bản đồ ở đất liền, vùng trời và vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam khi có hoạt động liên quan đến việc xây dựng lưới tọa độ quốc gia.

Ngày 18/6/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BTNMT quy định về  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ.

Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới tọa độ quốc gia và là một thành phần của chuẩn hệ quy chiếu tọa độ quốc gia; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc bản đồ ở đất liền, vùng trời và vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam khi có hoạt động liên quan đến việc xây dựng lưới tọa độ quốc gia.

Quy chuẩn gồm 4 phần: Quy định chung; Quy định kỹ thuật; Quy định về quản lý và Tổ chức thực hiện. Các phụ lục kèm theo bao gồm: Quy cách, kích thước mốc tọa độ cấp 0; Quy cách, kích thước mốc tọa độ hạng II, hạng III; Quy cách, kích thước dấu mốc tọa độ quốc gia; Quy cách tường vây; Quy cách ghi chú điểm tọa độ; Mẫu Biên bản bàn giao mốc tọa độ; Mẫu số đo GNSS; Mẫu Bảng thống kê số liệu đo và Một số địa chỉ website hữu ích.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/7/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010 và thay thế Quy phạm Tam giác Nhà nước hạng I, II, III và IV của Cục đo đạc bản đồ nhà nước ban hành năm 1976.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article