Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chỉnh phủ; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chỉnh phủ; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và các văn bản pháp luật khác liên quan. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở và con dấu hình Quốc huy, là đầu mối kế hoạch ngân sách của UBND tỉnh Lào Cai, được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh Lào Cai.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/7/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article