Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa thành mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mới 3%, 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 30%, 35% và 40%.

Ngày 29/5/2009, Bộ Tài chính đã ban hành điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mới, với các mức 3%, 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 30%, 35% và 40%. Mức thuế suất này áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể ừ ngày 5/6/2009.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 14/6/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article